fbpx

พบกับทีมงานมืออาชีพของเรา

วิทยากรและโค้ชของเรา

แดน เรมอน

ผู้ก่อตั้ง เจ้าของ

'แซนดี้' เบอร์ชาร์ด

นักกายภาพบำบัด

'ชาย' ฟองใส

โค้ชอาวุโส

'ภู' โกนันตกุล

โค้ชฟิตเนสส่วนตัว

'หลง' พุทธวงศ์โสภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด

Conor Kearney

ผู้จัดการสถาบันการศึกษาและโค้ชอาวุโส

วรุตม์ สหิล ปาวา

โค้ชฟิตเนสส่วนตัว

รับอาชีพฟิตเนสของคุณในการติดตาม

Scroll to Top

Get 20% Off your First ASPATA Course

Evolve as a World Class Coach

Get Access to free strategies and tools to build your successful career in the health and fitness industry.